REGULAMIN WSPÓŁPRACY
USŁUG ŚLUBNYCH

Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-06

1. Słowniczek

 1. Zleceniobiorca – Katarzyna Marlewska, właścicielka jednoosobowej działalności gospodarczej, NIP 6151987935
 2. Zamawiająca – osoba rezerwująca usługę (np. Panna Młoda lub Wedding Plannerka)
 3. Wykonawca – stylistka wskazana przez Zleceniobiorcę po konsultacji z Zamawiającą
 4. Strony – uczestnicy współpracy: Zamawiający, Zleceniobiorca, Wykonujący

2. Rezerwacja terminu usługi ślubnej lub pakietu

 1. Osoba zainteresowana usługami w naszej pracowni powinna w pierwszej kolejności zapytać o dostępność terminu u wybranej stylistki (np. wysyłając wiadomość przez jej stronę na Facebooku, Instagramie lub za pomocą maila pracownia.na.bostwo@gmail.com)
 2. Rezerwacja terminu usługi ślubnej (fryzura ślubna, pakiety ślubne) jest możliwa za pomocą specjalnego formularza online, który jest wysyłany przez wybraną stylistkę fryzur, jeśli termin jest dostępny.
 3. Do dopełnienia rezerwacji usługi ślubnej (zwłaszcza usług indywidualnych, tj. fryzury ślubnej w pracowni lub pakietów u stylistki Lizy) konieczne jest przesłanie w rozmowie lub na maila pracownia.na.bostwo@gmail.com zdjęć włosów i inspiracji na fryzurę. Zdjęcia są konieczne do określenia możliwości wykonania stylizacji przez daną stylistkę oraz ustalenia czasu potrzebnego na jej wykonanie. Brak przesłanych zdjęć może skutkować odmową rezerwacji terminu.
 4. Rezerwacje są potwierdzane przez Wykonawcę za pomocą wiadomości email, wysłanej na adres wskazany w formularzu.
 5. W mailu z potwierdzeniem rezerwacji ze strony Zleceniobiorcy podane są:
  1. termin i miejsce wykonania usługi
  2. cena usługi i wysokość zadatku
  3. stylistka wykonująca usługę (Wykonawca)
 6. Brak wpłaty zadatku i przesłania potwierdzenia przelewu przez Zamawiającą w podanym w mailu terminie skutkują usunięciem rezerwacji.

3. Fryzura próbna

 1. Fryzura próbna jest wykonywana przed wykonaniem stylizacji ślubnej, by ograniczyć ryzyko niepowodzenia w dniu uroczystości i jest obowiązkowa o ile Wykonawca nie zaproponuje możliwości zrezygnowania z fryzury próbnej.
 2. Płatność za fryzurę próbną jest regulowana w dniu próby po wykonaniu usługi, niezależnie od akceptacji jej efektu przez Zamawiającą.
 3. Termin fryzury próbnej
  1. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia 1 terminu fryzury próbnej a w przypadku sytuacji omówionej w pkt. 3.5., proponuje 1 dodatkowe spotkanie w celu wprowadzenia poprawek i zmian we fryzurze.
  2. Termin fryzury próbnej jest ustalany najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu. Wykonujący proponuje 2 terminy wykonania próby do wyboru przez Zleceniodawcę. Jeśli żaden z nich nie pasuje, proponuje kolejne 2 terminy. Brak akceptacji jednego z proponowanych terminów fryzury próbnej skutkuje rozwiązaniem umowy ślubnej (wraz ze zwrotem 1-krotności zadatku).
  3. Fryzura próbna powinna odbyć się od 10 do 4 tygodni przed terminem ślubu, chyba, że stylistka zaproponuje inny termin..
  4. Ustalony termin fryzury próbnej Wykonawca potwierdza za pomocą wysłania wiadomości na e-mail Zleceniodawcy.
 4. Przebieg fryzury próbnej
  1. Wykonawca analizuje przyniesione przez Zamawiającą inspiracje na fryzury (od 3 do 7 zdjęć fryzur) oraz sukni i dodatków w celu określenia stylu w jakim będzie pracować.
  2. Wykonawca dokonuje analizy stanu włosów i informuje o zabiegach, które powinna wykonać Zamawiająca, by uzyskać najlepszy wygląd fryzury w dniu ślubu (koniecznych lub możliwych).
  3. Wykonawca proponuje fryzurę zgodną z właściwościami włosów Zleceniodawczyni oraz przyniesionych przez nią inspiracji, z uwzględnieniem zaproponowanych przez siebie zmian.
  4. Zamawiająca akceptuje wstępne ustalenia.
  5. Wykonawca czesze 1 fryzurę podczas usługi fryzury próbnej, dokładając należytej staranności, tak by sprawdzić komfort noszenia i trwałość stylizacji.
  6. Zamawiająca informuje w takcie czesania o ewentualnych poprawkach i odczuwalnym dyskomforcie.
  7. Wykonawca udokumentuje wykonaną fryzurę próbną za pomocą zdjęć i nagrań w celu jak najdokładniejszego odtworzenia jej na fryzurze ślubnej
 5. Akceptacja fryzury próbnej lub jej brak.
  1. Wykonawca przesyła zdjęcia fryzury próbnej Zamawiającej za pomocą maila (dodatkowo mogą być przesłane w innej formie).
  2. Zamawiająca ma 48h na mailowe przesłanie zgłoszenie uwag do wykonanej stylizacji lub przebiegu usługi.
  3. Wykonawca ustosunkuje się do przesłanych uwag w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości, czego efektem będzie:
  4. Brak kolejnej próby, gdy drobne, dokładnie określone poprawki nie wymagają dodatkowego spotkania i mogą być wykonane w dniu stylizacji ślubnej.
  5. Umówienie dodatkowej próby (płatnej), gdy poprawki zmieniają kształt lub teksturę fryzury.
   1. Dodatkowa próba jest umawiana na wniosek Zlecającej lub Wykonawcy w jednym z 3 terminów (różne dni lub godziny spotkania) zaproponowanych przez Wykonawcę.
   2. Zamawiająca ma 48h na wskazanie który termin dodatkowej próby wybiera.
   3. Brak decyzji Zamawiającej w sprawie wyboru terminu dodatkowej próby lub niemożliwość pojawienia się w żadnym z proponowanych terminów może skutkować rozwiązaniem współpracy i zwrotem jednokrotności zadatku.
 6. Brak przesłania akceptacji lub uwag do fryzury próbnej lub dodatkowej fryzury próbnej w określonym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszej współpracy ze strony Zamawiającej oraz wiązał się ze zwrotem jednokrotności zadatku wpłaconego za usługę w dniu ślubu.
 7. Dowolna ze Stron informuje mailowo o rozwiązaniu umowy na usługę ślubną w terminie do 4 dni od terminu fryzury próbnej lub terminu dodatkowej fryzury próbnej.

4. Warunki wykonania stylizacji przez Wykonawcę

 1. Zamawiający zobowiązany jest punktualnego stawienia się w umówionym miejscu i terminie wykonania usługi. Gdy usługa dotyczy także innych osób (gości), zobowiązanie to dotyczy także tych osób.
 2. Spóźnienia:
  1. Spóźnienie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego (Gościa) do 10 minut może skutkować zmianą fryzury, na taką, która da się wykonać w pozostałym czasie.
  2. Spóźnienie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego (Gościa) wynoszące ponad 10 minut może skutkować odmówieniem wykonania usługi przez Wykonawcę z zachowaniem prawa do pełnej odpłatności za usługę.
 3. Zamawiający i jego Goście są zobowiązani przygotować włosy według instrukcji otrzymanych od Wykonawcy, znajdujących się na stronie https://www.nabostwo.pl/jak-przygotowac-wlosy-do-upiec-i-lokow z uwzględnieniem informacji otrzymanych po wykonaniu fryzury próbnej, jeżeli taka została wykonana.
 4. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania usługi z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, w stosunku do Zamawiającego lub Gościa:
  1. jeżeli osoby te mają objawy sugerujące wystąpienie choroby zakaźnej (np. wysypka, kaszel lub gorączka)
  2. w sytuacji znajdowania się tych osób pod widocznym wpływem alkohol lub, innych używek
  3. w sytuacji celowego zachowania utrudniającego pracę Wykonawcy (np. przerywanie pracy Wykonawcy przez rozmowy z osobami trzecimi, nie stosowanie się do poleceń wykonawcy usługi).

5. Warunki współpracy poza pracownią

 1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, by miejsce przygotowań:
  1. było dostępne dla Zamawiającego na minimum 15 minut przed rozpoczęciem usługi i do 30 minut po zakończeniu usługi,
  2. było dobrze oświetlone,
  3. zlokalizowane poza ciągiem komunikacyjnym,
  4. możliwe do przewietrzenia w trakcie pracy,
  5. miało dostęp do łazienki / możliwość umycia rąk,
 2. Miejsce pracy Wykonawcy powinno być wyposażone w:
  1. dostęp do prądu (kontakt / przedłużacz),
  2. krzesło z niskim oparciem (najlepiej z regulowaną wysokością siedziska)
 3. W trakcie wykonywania usługi w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu w miarę możliwości znajdować się powinny tylko osoby aktualnie obsługiwane.
 4. Miejsce w którym wykonujemy stylizacje nie może ulegać zmianie w trakcie usługi, ze względu na czas potrzebny na organizację stanowiska (ok. 1h).

6. Rozwiązanie umowy a zadatek

 1. Rozwiązanie umowy ze zwrotem w wysokości 2-krotności wpłaconego zadatku ma miejsce, gdy niewykonanie umowy leży wyłącznie po stronie Zleceniobiorcy lub Wykonawcy.
 2. Rozwiązanie umowy dotyczącej terminu ślubnego ze zwrotem w wysokości 1-krotności wpłaconego zadatku następuje:
  1. w skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, a są przyczyną odwołania ślubu np. wypadek Panny lub Pana Młodego wymagający hospitalizacji, śmierć lub pogrzeb osoby z 1 linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo, małżonek, potomstwo)
  2. w skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony a dotyczą utraty zdolności wykonania usługi ze względu z uwagi na stan zdrowia wykonania usługi przez Wykonawcę, w szczególności pobyt zleceniobiorcy w szpitalu.
  3. w skutek braku porozumienia stron co do dalszej współpracy, np.:
   1. brak przesłania  w ustalonym terminie odpowiedzi przez Zamawiającą na propozycję terminów wizyt wysłaną przez Wykonawcę
   2. brak pisemnej informacji od Zamawiającej o akceptacji lub braku satysfakcji ze współpracy lub wykonanej stylizacji próbnej i dodatkowej fryzury próbnej, mimo dołożenia wszelkiej staranności ze strony Wykonawcy
 3. Rozwiązanie umowy bez zwrotu zadatku, następuje gdy:
  1. Zamawiający nie wykazuje chęci współpracy (np. brak kontaktu, nieodbieranie telefonów, nie odpisywanie na maile, nie pojawienia się na próbie).
  2. Usługa nie została wykonana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającej (np. brak odpowiedniego pomieszczenia do wykonania fryzur w dniu ślubu, brak przygotowania włosów wg. przesłanych instrukcji, spóźnienie).
  3. Usługa została odwołana przez Zamawiającego bez podania przyczyny.