Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Marlewska, NIP 6151987935, Os. Rusa 5/60, 61-245 Poznań, reprezentowaną przez Katarzyna Marlewska (e-mail zaczarowanewarkocze@gmail.com) dalej zwana „ADMINISTRATOREM”.
 2. ADMINISTRATOR będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług w salonie fryzjerskim, objętej udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w zakresie związanym z działalnością salonu:
  1. zapisania Klienta, zmiany terminu i godziny wizyty, potwierdzenia lub odwołania wizyty
  2. kontakt z Klientem w celach związanych z działalnością salonu oraz usług świadczonych na rzecz Klienta,
  3. wykonania usługi w salonie,
 3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i niezbędne dane dodatkowe.
 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wskazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych.
 5. ADMINISTRATOR będzie przechowywał dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.
 6. ADMINISTRATOR nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, dane będą przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania zleconej usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 9. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.
 11. • W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przez jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod mailem: zaczarowanewarkocze@gmail.com

Ostatnia aktualizacja regulaminu pochodzi z dnia: 2022-04-18